Zyskaj kontrolę nad płynnością finansową Twojej firmy. Krok trzeci

Trzecią część artykułu poświęconego poprawie płynności finansowej firmy postanowiłem poświęcić zagadnieniom cięższego kalibru, związanym z usługami podmiotów trzecich. Mówię w nim o kwestiach związanych z takimi zachowaniami, które nie tyle mają nakłonić naszych klientów do terminowej spłaty zobowiązań, ile do uregulowania zobowiązania, które stały się już przeterminowane i uzyskały miano długu. Co zrobić, gdy zobowiązanie stanie się długiem, a także jakich czarów użyć, by taki dług nie był naszym kłopotem.

Ubezpieczenie transakcji

Ubezpieczenie transakcji handlowych to jedno z narzędzi, które może znacząco przyczynić się do stabilizacji przepływów pieniężnych w firmie. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność z wieloma klientami, zwłaszcza w obszarze B2B, ryzyko niewypłacalności choćby jednego z nich może wpłynąć na zakłócenie harmonogramu wpływów i wydatków. Nie mówiąc już o sytuacjach, gdy działalność koncentruje się wokół nielicznych, ale kluczowych klientów.

Ubezpieczając transakcje, przedsiębiorstwo może zabezpieczyć się przed ryzykiem niespodziewanych braków w przepływie środków finansowych wynikających z niewypłacalności czy opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów. Ubezpieczyciele, dzięki swojej wiedzy i analizom, są w stanie ocenić ryzyko niewypłacalności kontrahentów i odpowiednio do tego dostosować warunki ubezpieczenia.

Dzięki temu, przedsiębiorca zyskuje pewność, że nawet w przypadku problemów z płatnościami ze strony klientów, otrzyma określony procent wartości faktury od ubezpieczyciela. To nie tylko zwiększa pewność przepływów, ale również pozwala na lepsze planowanie inwestycji czy ekspansji, bez obaw o niespodziewane braki w kapitale obrotowym.

Co więcej, obecność ubezpieczenia transakcji może być postrzegana przez potencjalnych partnerów biznesowych oraz instytucje finansowe jako wskaźnik profesjonalizmu i roztropności w zarządzaniu finansami. Może to z kolei ułatwić negocjacje handlowe czy uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowania.

Zdecydowanie się na ubezpieczenie transakcji to nie tylko kwestia zabezpieczenia się przed ryzykiem, ale również aktywne działanie na rzecz poprawy płynności finansowej i wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Ubezpieczając swoje transakcje, firma świadomie buduje fundamenty dla zdrowego i stabilnego przepływu środków finansowych, niezbędnego dla jej długoterminowego rozwoju.

Faktoring

Faktoring to drugie z narzędzi finansowych, o którym należy wspomnieć w omawianym kontekście. W skrócie polega to na sprzedaży nieopłaconych faktur firmom specjalizującym się w tej dziedzinie, zwanym firmami faktoringowymi. W momencie, gdy firma decyduje się na skorzystanie z faktoringu, otrzymuje od firmy faktoringowej natychmiastową płatność, zazwyczaj stanowiącą znaczący procent wartości faktury. Pozostała część, pomniejszona o prowizję dla firmy faktoringowej, przekazywana jest po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Korzystając z faktoringu, przedsiębiorstwa mogą niemal natychmiast przekształcić swoje należności w gotówkę, co z kolei przyspiesza przepływ pieniężny i umożliwia bieżące inwestycje czy pokrywanie kosztów operacyjnych. Zamiast czekać tygodnie lub nawet miesiące na płatność od klienta, firma ma dostęp do środków w znacznie krótszym czasie.

Oprócz oczywistych korzyści związanych z poprawą płynności, faktoring może również odciążyć przedsiębiorstwo od procesów windykacyjnych. To firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta i to ona zajmuje się dochodzeniem należności w przypadku opóźnień w płatnościach.

Oczywiście, korzyści płynące z faktoringu nie są darmowe. Firmy faktoringowe pobierają prowizję za świadczone usługi, co może obniżyć marżę zysku z konkretnych transakcji. Niemniej jednak, dla wielu firm, zwłaszcza tych doświadczających trudności z płynnością finansową, korzyści płynące z szybkiego dostępu do gotówki i usprawnienia przepływów pieniężnych przeważają nad kosztami związanymi z usługą faktoringową.

Skuteczne dochodzenie długów

Skuteczne dochodzenie długów nie zawsze musi oznaczać natychmiastowego zwracania się do formalnych środków prawnych. Zamiast tego, przedsiębiorstwa powinny najpierw rozważyć bardziej elastyczne metody negocjacji z dłużnikiem. W wielu przypadkach opóźnienia w płatnościach mogą wynikać z tymczasowych problemów finansowych klienta, a nie z niechęci do płacenia. W takiej sytuacji otwarty dialog może prowadzić do znalezienia korzystnych rozwiązań dla obu stron, takich jak wydłużenie terminu płatności, plan spłat czy renegocjacja warunków umowy. Takie podejście nie tylko poprawia przepływy pieniężne, ale także pozwala utrzymać dobre relacje z klientami, które mogą być wartościowe w dłuższej perspektywie. 

Mediacje

Mediacje stanowią kolejne narzędzie, które może pomóc w osiągnięciu porozumienia w spornych kwestiach, angażując neutralną trzecią stronę do prowadzenia rozmów i pomocy w osiągnięciu kompromisu. Działając w taki sposób, firmy często są w stanie uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych, jednocześnie przyspieszając proces odzyskiwania należności. Dobra komunikacja, elastyczność i gotowość do negocjacji mogą okazać się kluczem do efektywnego zarządzania długami i utrzymania zdrowych przepływów pieniężnych w firmie.

Windykacja

Windykacja stanowi kluczowy element w procesie zarządzania wierzytelnościami każdej firmy. Gdy klient opóźnia się z płatnością, nie tylko wpływa to na bieżące przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, ale także generuje koszty okazjonalne, takie jak odsetki za opóźnienie w płatności czy koszty związane z prowadzeniem procesu dochodzenia należności.

Profesjonalna firma windykacyjna dysponuje odpowiednimi narzędziami i doświadczeniem, które pozwalają efektywnie odzyskiwać długi. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swojej głównej działalności, przekazując sprawy trudnych klientów specjalistom. Współpraca z firmą windykacyjną może przyspieszyć proces odzyskiwania należności, co bezpośrednio przekłada się na poprawę płynności finansowej.

Również samo zastosowanie procedur windykacyjnych, takich jak regularne przypominanie o zaległych płatnościach czy korespondencja w tonie bardziej stanowczym, może skutkować szybszym uregulowaniem zobowiązań przez klienta. Często wystarczy podkreślenie powagi sytuacji, by motywować dłużnika do działania.

Niemniej jednak warto podchodzić do procesu windykacji z rozwagą. Zbyt agresywne metody mogą zaszkodzić relacji z klientem, co w dłuższej perspektywie może mieć negatywny wpływ na reputację firmy oraz przyszłą współpracę. Dlatego ważne jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy stanowczym dochodzeniem należności a dbałością o relacje biznesowe.

Czynności prawne

Rozpoczynanie działań prawnych w celu odzyskania długów to często ostateczna metoda, do której sięgają przedsiębiorstwa, ale może być niezwykle skuteczna w poprawie przepływów pieniężnych. Podejmując kroki prawne, firma pokazuje swoje zaangażowanie w odzyskaniu należności i podkreśla powagę sytuacji. Jest to jednak droga, która wymaga czasu i zasobów.

Zanim jednak przedsiębiorstwo zdecyduje się na takie działanie, powinno dokładnie ocenić koszty oraz potencjalne korzyści. Niejednokrotnie koszty prawne mogą przewyższyć wartość długu, co czyni tę opcję nieopłacalną. Dlatego też ważne jest, aby wcześniej wykorzystać wszystkie dostępne środki perswazji, negocjacji i mediacji.

Jeśli jednak postanowienie sądowe stanie się koniecznością, dobra komunikacja z prawnikami oraz dogłębne zrozumienie całego procesu jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Często, sama wiedza o tym, że firma rozpoczęła procedury prawne, może skłonić dłużnika do szybszej spłaty zobowiązania, unikając tym samym długotrwałego procesu sądowego.

Dodatkowo, wygranie sprawy w sądzie może nie tylko skutkować odzyskaniem należności, ale również odsetek czy pokryciem kosztów sądowych. To z kolei może znacząco poprawić przepływy pieniężne firmy.

Muszę jednak podkreślić, że wygranie sprawy w sądzie nie gwarantuje odzyskania należności, szczególnie, jeśli dłużnik jest w złej kondycji finansowej. Zwycięstwo w sądzie może się więc okazać pyrrusowym, a należność – nie tylko może nie zostać odzyskana, to jeszcze powiększona o szereg dodatkowych kosztów.

Warto mieć na uwadze, że najskuteczniejszą metodą na to, by klient zapłacił nam za nasz produkt lub usługę jest prewencja, a w sytuacji konfliktowej – komunikacja. W każdej bowiem sytuacji, gdy musimy włączyć rozwiązania siłowe, pojawiają się jakieś straty – finansowe, wizerunkowe, relacyjne. Warto więc zawsze podejmować próby polubownego rozwiązywania sporów i odzyskiwania należności, ponieważ ich koszt jest zawsze najmniejszy, a skuteczność – największa.

Udostępnij ten artykuł